Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Czcionka:

Dnia 1 marca 2019 roku rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miastko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Rekrutacja  na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.  Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.);
  • Uchwały nr XXXV/312/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r.
    w sprawie określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miastko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów;
  • Uchwały Nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r.
    w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów.   

 

Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają Wniosek o przyjęcie– formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz ze strony www.bip.miastko.pl.

Wniosek  o przyjęcie  należy złożyć w przedszkolu/szkole.  

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miastko

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miastko mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej .

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA WOLNE MIEJSCA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkoła podstawowa, przedszkole które po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do: przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych w szkołach podstawowych, zostały określone w zarządzeniu nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym.

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją określono  wzory wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko – zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Imieniny

CIEKAWOSTKA

W naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach zajjęć SKS – Szkolny Klub Sportowy. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu:

  •  środa godzina 1140
  •  piątek godzina 1140

Ponadto oferujemy również zajęcia ,,Terapii Ręki'' oraz zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.